Regulamin serwisu

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Bartosz Dziewierski o danych rejestrowych wskazanych poniżej:

Bartosz Dziewierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Dziewierski VAST.HR in IT Solutions

Ul. Skoroszewska 9/37, 02-495 Warszawa

NIP 7471645817

REGON 361912135

§1 Definicje:

 1. Podmiot odpowiedzialny – Bardzo Dziewierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Dziewierski VAST.HR in IT Solutions, ul. Skoroszewska 9/37, 02-495 Warszawa, NIP 7471645817, REGON 361912135
 2. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu lub osoba odwiedzająca lub przeglądająca treści publikowane w Serwisie.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym centrumsensum.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych klientów (użytkowników), stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. Strona internetowa Serwisu – strony internetowe, pod którymi prowadzony jest serwis, działające w domenie centrumsensum.pl.
 8. Usługa – usługa psychologiczna oferowana przez Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego za pośrednictwem Serwisu.
 9. Ustawa konsumencka – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 10. Ustawa elektroniczna – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 144 poz. 1204).
 11. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające klientowi (użytkownikowi) przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 13. Umowa – umowa świadczenia usług psychologicznych zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem (użytkownikiem) a Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego, którego właścicielem jest Bartosz Dziewierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Dziewierski VAST.HR in IT Solutions.

§2 Wstęp

 1. Posiadamy wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Podmiot odpowiedzialny udostępnia Serwis jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu.
 3. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu reklam dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 4. Strona internetowa Serwisu nie może być wykorzystywana przez klientów (użytkowników) lub osoby trzecie do przesyłania spamu.
 5. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Klient (użytkownik) korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez klienta (użytkownika) treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywanie przez klienta (użytkownika) Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego (firmę Bartosza Dziewierskiego o charakterze psychologicznym) w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub podmiotu odpowiedzialnego.
 7. Klient (użytkownik) jest uprawniony do korzystania ze strony internetowych Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji stron internetowych Serwisu w celu prowadzenia przez klienta (użytkownika) działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes podmiotu odpowiedzialnego.
 8. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność klienta (użytkownika), która prowadzi do zapoznania się przez niego z treścią cyfrową zawartą na stronie internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Podmiot odpowiedzialny dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla klientów (użytkowników) z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego treści, wymagane jest:
  1. dostęp do dowolnego rodzaju komputera, tableta, smartphone’a lub urządzenia innego rodzaju posiadającego funkcjonalności określone poniżej,
  2. dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej,
  3. włączona obsługa języka Javascript,
  4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”,
  5. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
 2. Przeglądający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami.
 3. Przeglądający w szczególności jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiekolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny lub panujące zwyczaje, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.
 5. Podmiot odpowiedzialny oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się mogą z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów (użytkowników) przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci (użytkownicy) powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 6. Podmiot odpowiedzialny tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez podmiot odpowiedzialny powyższych zabezpieczeń, klienci (użytkownicy) zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§4 Całkowite koszty korzystania z Serwisu:

Użytkownik dokonujący przeglądania treści i asortymentu Serwisu, jego obsługi, nie ponosi żadnych kosztów, za wyjątkiem standardowych nakładów ponoszonych na połączenie z siecią Internet i utrzymanie sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego do korzystania z Serwisu.

§5 W celu złożenia zgłoszenia w Serwisie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu klient (użytkownik) musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

§6 Składanie zgłoszeń (zamawianie usług), płatność i realizacja zgłoszeń

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu stanowią ofertę Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego (firmę Bartosza Dziewierskiego o charakterze psychologicznym). Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 2. Klient może składać zamówienia (zgłoszenia) w serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Klient zamawia usługę wybierając taką, którą jest zainteresowany, spośród usług znajdujących się w zakładce oferta strony internetowej serwisu. Zamówienie może odbywać się telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną lub stworzony do tego formularz. Składając zamówienie przez formularz klient składa oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Płatność za usługi może być dokonywana gotówką w placówce podmiotu odpowiedzialnego, bezgotówkowo przelewem lub z wykorzystaniem terminala płatniczego.
 5. W ramach Serwisu podmiot odpowiedzialny oferuje usługi psychologiczne świadczone zarówno drogą elektroniczną, jak i podczas wizyty w miejscu wskazanym przez Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego (placówkę firmy Bartosza Dziewierskiego o charakterze psychologicznym).
 6. Po złożeniu zgłoszenia (zamówienia) usługi przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego kontaktuje się z klientem celem potwierdzenia przez niego zgłoszenia, a także ustalenia terminu, godziny i miejsca realizacji usługi. Kontakt może się odbywać telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy termin zgłoszony przez klienta (użytkownika) jako ten, w którym pragnie on skorzystać z usługi, jest już zajęty, może on skorzystać z usługi w innym wolnym terminie, który będzie dla niego dogodny. Brak wolnych miejsc w pierwotnie wybranym terminie nie uprawnia klienta (użytkownika) do jakiegokolwiek odszkodowania, rabatu czy rekompensaty.

§7 Odpowiedzialność i rękojmia

Podmiot odpowiedzialny ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (usługi), lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego przedsiębiorcą.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z usługami lub umową klient (użytkownik) może kierować w formie pisemnej na adres podmiotu odpowiedzialnego.
 2. Podmiot odpowiedzialny w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji usługi lub reklamacji związanej z realizacją umowy zgłoszonej przez klienta (użytkownika).
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient (użytkownik) winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

§9 W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10 Opis sprzedawanych przedmiotów, oferowanych towarów i usług stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 93 z późn. zm.).

§11 Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody Podmiotu odpowiedzialnego.

§12 Zmiany Regulaminu:

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
 3. Zmiany postanowień Regulaminu Podmiot odpowiedzialny podaje do wiadomości publicznej w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie.
 4. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 5. Usługi, zgłoszenia, zamówienia, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.

Regulamin strony internetowej www.centrumsensum.pl (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie warunków, zasad oraz sposobów świadczenia usług psychologicznych drogą elektroniczną przez Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego, placówkę firmy Bartosza Dziewierskiego o danych rejestrowych wskazanych poniżej, za pośrednictwem serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem internetowym www.centrumsensum.pl (dalej „Serwis”).

Poruszanie się po stronie internetowej oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Podmiotu odpowiedzialnego.

SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.