Regulamin serwisu

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Via Bona Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000713679, NIP 5361932578, REGON 369272126

 

Definicje

 1. Podmiot odpowiedzialny – Via Bona Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000713679, NIP 5361932578, REGON 369272126
 2. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu lub osoba odwiedzająca lub przeglądająca treści publikowane w Serwisie.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://www.centrumsensum.pl/polityka-prywatnosci, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych klientów (użytkowników / pacjentów), stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. Strona internetowa Serwisu – strony internetowe, pod którymi prowadzony jest Serwis, działające w domenie www.centrumsensum.pl
 8. Usługa – usługa sprzedaży, oferowana przez Via Bona Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000713679, NIP 5361932578, REGON 369272126, za pośrednictwem Serwisu.
 9. Ustawa konsumencka – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 10. Ustawa elektroniczna – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 144 poz. 1204).
 11. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające klientowi (użytkownikowi) przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 13. Umowa – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem (użytkownikiem) a Serwisem internetowym www.centrumsensum.pl, którego właścicielem jest Via Bona Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000713679, NIP 5361932578, REGON 369272126.

 

Wstęp

 1. Posiadamy wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Podmiot odpowiedzialny, udostępnia Serwis jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu.
 3. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu reklam dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 4. Strona internetowa Serwisu nie może być wykorzystywana przez klientów (użytkowników / pacjentów) lub osoby trzecie do przesyłania spamu.
 5. Korzystanie ze Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Klient (użytkownik / pacjent) korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez klienta (użytkownika) treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywanie przez klienta (użytkownika) Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Serwis internetowy www.centrumsensum.pl, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub podmiotu odpowiedzialnego.
 7. Klient (użytkownik / pacjent) jest uprawniony do korzystania ze strony internetowych Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji stron internetowych Serwisu w celu prowadzenia przez klienta (użytkownika / pacjenta) działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes podmiotu odpowiedzialnego.
 8. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność klienta (użytkownika / pacjenta), która prowadzi do zapoznania się przez niego z treścią cyfrową zawartą na stronie internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Podmiot odpowiedzialny dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla klientów (użytkowników / pacjentów) z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego treści, wymagane jest:
  • dostęp do dowolnego rodzaju komputera, tableta, smartphone’a lub urządzenia innego rodzaju posiadającego funkcjonalności określone poniżej,
  • dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej,
  • włączona obsługa języka Javascript,
  • zainstalowana wtyczka Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”,
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
 2. Przeglądający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami.
 3. Przeglądający w szczególności jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiekolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny lub panujące zwyczaje, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.
 5. Podmiot odpowiedzialny oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się mogą z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów (użytkowników / pacjentów) przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci (użytkownicy / pacjenci) powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 6. Podmiot odpowiedzialny tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez podmiot odpowiedzialny powyższych zabezpieczeń, klienci (użytkownicy / pacjenci) zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

Całkowite koszty korzystania z Serwisu:

Użytkownik dokonujący przeglądania treści i asortymentu Serwisu, jego obsługi, nie ponosi żadnych kosztów, za wyjątkiem standardowych nakładów ponoszonych na połączenie z siecią Internet i utrzymanie sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego do korzystania z Serwisu.

 

W celu dokonania rezerwacji w Serwisie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu, klient (użytkownik / pacjent) musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 

Składanie rezerwacji (zamawianie usług), płatność i realizacja zgłoszeń

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu stanowią ofertę Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 2. Klient może składać rezerwacje w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 3. Klient zamawia usługę wybierając taką, którą jest zainteresowany, spośród usług znajdujących się w zakładce oferta strony internetowej serwisu. Zamówienie może odbywać się telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną lub stworzony do tego formularz. Składając zamówienie przez formularz klient składa oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Płatność za towary i usługi jest dokonywana bezgotówkowo, za pomocą dostępnej na stronie internetowej Serwisu opcji płatności (bramka płatności).
 5. Po złożeniu zamówienia towaru lub usługi Klient otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) i/lub wskazany numer telefonu, potwierdzenie złożenia zamówienia. Na 24 godziny zegarowe przed wystąpieniem zamówienia, system wysyła ponowne przypomnienie.
 6. Brak określonego asortymentu spośród towarów lub usług, oferowanych na stronach internetowych Serwisu, nie uprawnia klienta (użytkownika / pacjenta) do jakiegokolwiek odszkodowania, rabatu czy rekompensaty.

 

Odpowiedzialność i rękojmia

Podmiot odpowiedzialny ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (usługi), lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego przedsiębiorcą.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarami, usługami lub umową, klient (użytkownik / pacjent) może kierować w formie elektronicznej:
  • na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany na stronach internetowych Serwisu
  • poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronach internetowych Serwisu
 2. Podmiot odpowiedzialny, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru, usługi lub reklamacji związanej z realizacją umowy zgłoszonej przez klienta (użytkownika / pacjenta).
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient (użytkownik / pacjent) winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Opis sprzedawanych przedmiotów, oferowanych towarów i usług, stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 93 z późn. zm.).

 

Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody Podmiotu odpowiedzialnego.

 

Zmiany Regulaminu:

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Podmiot odpowiedzialny, zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
 3. Zmiany postanowień Regulaminu, Podmiot odpowiedzialny podaje do wiadomości publicznej, w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie.
 4. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości na 7 dni przed ich wejściem w życie.

Towary, usługi, zgłoszenia, zamówienia, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu internetowego Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego www.centrumsensum.pl  (dalej „Regulamin”), ma na celu określenie warunków, zasad oraz sposobów sprzedaży towarów i świadczenia usług, przez Serwis internetowy  www.centrumsensum.pl, będący własnością Exsaevio Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900678, NIP 5252863105, REGON 388986836 (dalej „Serwis”).

Poruszanie się po stronach internetowych Serwisu, oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu.

SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.