Terapia uzależnień / Addiction therapy (PL / EN)

Czym jest terapia uzleżnień?

Terapia uzależnień, to forma pomocy, skierowana do osób zażywających substancje psychoaktywne (narkotyki, „dopalacze”, leki czy alkohol), a także przejawiających zachowania z kręgu uzależnień behawioralnych (hazard, nadmierne korzystanie z internetu, seksoholizm czy zakupoholizm).

 

W czasie rozpoczynania terapii, pierwsze 2 - 3 spotkania, uznawane są za konsultacyjne. Oznacza to, że w ich czasie, terapeuta zapoznaje się z Twoją historią, motywacją do rozpoczęcia pracy czy częstotliwością zachowań uzależnieniowych. Dzięki konsultacjom z terapeutą uzależnień, wspólnie ustalacie, w jaki sposób możecie pracować, aby skutecznie Ci pomóc.

 

Z uwagi na zróżnicowanie grupy jaką stanowią osoby uzależnione, w terapii tej, indywidualizuje się podejście do Pacjenta. W zależności od m.in. cech osobowości, właściwości poznawczych czy przejawianej motywacji, terapeuta dostosowuje swoją pracę do Twoich potrzeb i możliwości.


W zależności od aktualnej motywacji i gotowości do pracy, wespół z terapeutą, możesz zdecydować się na podjęcie różnych celów terapeutycznych. Niektórzy deklarują chęć pracy nad całkowitą abstynencją, inni są zainteresowani ograniczeniem używania substancji lub nałogowych czynności.

 

Oprócz osiągnięcia i utrzymania abstynencji, do skutków leczenia uzależnień, zalicza się również zmiany w innych sferach Twojego życia, co przejawia się poprzez poprawę relacji z bliskimi, lepsze funkcjonowanie społeczne i zawodowe, naukę umiejętności radzenia sobie z emocjami czy choćby poprawę zdrowia somatycznego.


Spotkania z terapeutą uzależnień, skierowane są zarówno do osób uzleżnionych, jak i do współuzależnionych oraz tych, które przez długi czas funkcjonowały w środowiskach obciążonych chorobą alkoholową (DDA, Dorosłe Dzieci Alkoholików).

 

Więcej informacji możesz uzyskać pod numerem 573 921 771 lub adresem [email protected]

 


 

What is addiction therapy?

 

Addiction therapy is a form of psychoterapy addressed to people who use psychoactive substances (legal and illegal drugs or alcohol). It is albo addressed to people who exhibits behaviors from the circle of behavioral addictions (gambling, excessive use of the Internet, sex addiction or shopaholism).

 

When therapy is started, the first 2 - 3 meetings are considered consultative. This means that during their time, the therapist learns about your history, motivation to start work or the frequency of addictive behaviors. Thanks to consultation with an addiction therapist, you decide together how you can work to help you effectively.

 

Due to the diversity of the group of addicts, in that kind of therapy, the approach to the patient is individualized. Depending on e.g. personality traits, cognitive properties or manifested motivation, the therapist adjusts his work to your needs and possibilities

 

Depending on your current motivation and readiness to work, together with the therapist, you may decide to undertake various therapeutic goals. Some Patiens declare their willingness to work on total abstinence, others are interested in reducing the use of substances or compulsive activities.

 

In addition to achieving and maintaining abstinence, the effects of addiction treatment also include changes in other spheres of your life, which manifests itself through improving relationships with loved ones, better social and professional functioning, learning the ability to deal with emotions or even improving somatic health.

 

Meetings with an addiction therapist are aimed at both: addicted and co-addicted people as well as those who have functioned for a long time in environments burdened with alcoholism (ACoA, Adult Children of Alcoholics)

 

More information can be obtained by calling 573 921 771 or at [email protected]

Rezerwuj wizytę online

Umów się na spotkanie, to bardzo proste!

Rezerwuj wizytę
SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.