Filip Podsiadło

Psycholog, terapeuta uzależnień

     Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończyłem studia psychologiczne o specjalności psychologia pozytywna oraz terapeutą uzależnień, w trakcie certyfikacji. Posiadam także uprawnienia do prowadzenia treningów umiejętności społecznych i radzenia sobie z agresją.

     Dodatkowo ukończyłem studium podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, zrealizowałem także staż w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, gdzie pracowałem na dziennym oddziale psychiatrycznym, wspierając osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi. W czasie odbywania stażu, prowadziłem zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe.

     Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, pracując z młodzieżą przejawiająca trudności opozycyjno – buntownicze, jak i zaburzenia depresyjne i emocjonalne. Współpracowałem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wspierając osoby wykluczone społecznie, przeżywające problemy adaptacyjne oraz uzależnione od środków psychoaktywnych.

     Obecnie pracuję w całodobowym oddziale terapii uzależnień Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Udzielam wsparcia osobom wykluczonym społecznie oraz z uzależnieniami psychoaktywnymi i behawioralnymi, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze do trzeźwości i zmiany swojego życia.

     Podstawą mojej pracy jest indywidualne podejście do Pacjenta i zrozumienie jego potrzeb, a tym samym dobranie odpowiednich narzędzi do prawidłowego odnalezienie źródła problemu. Swoje kompetencje regularnie pogłębiam poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

     Moją misją jest pomoc każdemu człowiekowi, a moje doświadczenie i ciągły rozwój, wspiera mnie w tym działaniu. Pracuje korzystając z poradnictwa psychologicznego i terapii uzależnienia, zgodnie z zasadami poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego zawartymi w Kodeksie Etyczno - Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

     Podczas pracy z pacjentami skupiam się wytworzeniu atmosfery autentyczności, zrozumienia, akceptacji i podmiotowości. Prowadzone procesy terapeutyczne, poddaje regularnej superwizji. 

 

W Centrum Sensum zajmuje się:

______________________________

    

     I am a graduate of the Catholic University of Lublin, where I graduated from psychology studies with a specialization in positive psychology, and an addiction therapist, in the process of certification. I am also authorized to conduct social skills training and deal with aggression issues.

     In addition, I completed postgraduate studies in the field of pedagogical preparation. I also completed an internship at the Neuropsychiatric Hospital, where I worked in a day psychiatric ward, supporting people with emotional and cognitive disorders. During the internship, I conducted individual and group therapeutic classes.

     I gained my professional experience in the Youth Sociotherapy Center, working with young people showing oppositional and rebellious difficulties, as well as depressive and emotional disorders. I cooperated with the Social Welfare Centre, supporting socially excluded people experiencing adaptation problems and addicted to psychoactive substances.

     Currently, I work in a 24-hour addiction therapy ward of the Neuropsychiatric Hospital in Lublin. I support socially excluded people and people with psychoactive and behavioral addictions who are taking their first steps on the road to sobriety and changing their lives.

     The basis of my work is an individual approach to the patient and understanding his needs, and thus the selection of appropriate tools to correctly find the source of the problem. I regularly deepen my competences by participating in trainings and workshops.

     My mission is to help every person, and my experience and continuous development support me in this action. I work in accordance with the principles of psychological and therapeutic counseling contained in the Code of Ethics and Professional Psychology of the Polish Psychological Association.

     When working with patients, I focus on creating an atmosphere of authenticity, understanding and acceptance.

 

In Centrum Sensum, I conduct sessions of:

Terapia prowadzona w języku angielskim
Terapia prowadzone online

Wolne terminy


Konsultacja psychologiczna
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00
Zaświadczenie o udziale w terapii
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00
Konsultacja z terapeutą uzależnień
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00
Terapia uzależnień
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim (Psychotherapy in English)
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00
Konsultacja z terapeutą uzależnień w języku angielskim (Counseling with addiction therapist)
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00
Terapia uzależnień w języku angielskim (Addiction therapy in English)
Online 14.07.2024 - 15:00 14.07.2024 - 15:30 14.07.2024 - 16:00

Umów wizytę

Filip Podsiadło - ZnanyLekarz.pl