Anna Poparda - Amrogowicz i Małgorzata Urysz - Rosłońska

Diagnoza dzieci i młodzieży

Małgorzata Urysz-Rosłońska

     Z wykształcenia jestem pedagogiem, logopedą i terapeutą pedagogicznym. Swoje blisko trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, zdobywałam pracując w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Obecnie pracuję w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego, gdzie głównie zajmuję się prowadzeniem diagnozy i terapii pedagogicznej oraz w szkole podstawowej, gdzie pełnię funkcję pedagoga szkolnego. Ponadto od 2010 roku pracuję w zespole interdyscyplinarnym, zajmującym się pomocą rodzinom dotkniętym przemocą.

     Wszystkie diagnozy prowadzę z należytą starannością, rzetelnością i zgodnie z procedurami. Dobierając narzędzie diagnostyczne, kieruję się indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego klienta. Chcąc zapewnić wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług, stale pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach poświęconych procesom diagnostycznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Anna Poparda – Amrogowicz

     Z wykształcenia jestem pedagogiem, logopedą oraz neurologopedą. Swoje siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną, wspieram udziałem w kursach, szkoleniach, konferencjach.

     Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi w przedszkolu, w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, w świetlicy socjoterapeutycznej oraz jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym. Dodatkowo miałam okazje doświadczyć pracy, jako edukator w projekcie „Aktywni zawodowo na obszarach wiejskich”.

     Na co dzień pracuję w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego, gdzie diagnozuję dzieci i młodzież w zakresie: oceny rozwoju psychomotorycznego, gotowości szkolnej, diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych na wszystkich poziomach edukacji, diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia), zaburzeń rozwojowych w tym autyzmu, a także zaburzeń mowy i komunikacji. Ponadto wspieram dzieci i młodzież w procesie rozwoju i edukacji, w ramach prowadzonej terapii pedagogicznej i logopedycznej.

     Jestem pasjonatką szeroko rozumianej diagnostyki, bliska memu sercu jest specjalistyczna diagnoza kliniczna ADOS-2, dedykowana dzieciom od 12 miesiąca życia, jak również osobom dorosłym, do oceny objawów spektrum autyzmu.

 

W Centrum Sensum zajmujemy się:

Terapia prowadzona w lokalizacji: Bujwida 51

Wolne terminy


Kompleksowa i specjalistyczna diagnoza kliniczna AUTYZMU ADOS-2
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00
Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka, od 1 miesiąca do 9 roku życia
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00
Ocena gotowości szkolnej z elementami integracji bilateralnej, poziomem rozwoju motoryki dużej i małej w tym grafomotoryki
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00
Określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00
Diagnoza w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja)
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00
Ocena poziomu rozwoju językowego dziecka oraz przyczyn zaburzeń mowy
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00
Sporządzenie opinii logopedycznej / neurologopedycznej
Centrum Sensum - Bujwida 25.07.2024 - 17:00 25.07.2024 - 17:30 25.07.2024 - 18:00