Psychoterapia indywidualna / Psychotherapy (PL / EN / UA)

Jak prowadzona jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie stacjonarnej lub online, w spotkaniu natomiast, bierzesz udział jedynie Ty oraz psychoterapeuta.

 

Pierwsze 2 - 3 spotkania mają charakter konsultacyjny, co oznacza, że razem z psychoterapeutą omawiasz na nich swoje trudności, następnie zaś, wspólnie ustalacie cele pracy terapeutycznej, częstotliwość spotkań oraz przewidywaną długość procesu. W czasie trwania psychoterapii, cele pracy mogą zostać zmienione.

 

Sesje terapeutyczne odbywają się cyklicznie (minimum raz w tygodniu), dzięki czemu terapeuta i Pacjent, mogą zbudować opartą na zaufaniu relację, będącą podstawowym ogniwem w procesie zmiany.

 

Długość trwania procesu terapeutycznego jest uwarunkowana trudnościami, z którymi się zmagasz. Terapia może mieć charakter długofalowy (trwający od kilkunastu miesięcy, do kilku lat) lub krótkofalowy (zazwyczaj do kilku miesięcy).

 

Psychoterapeuci posługują się różnymi metodami prowadzenia terapii, co w psychologii nazywa się „nurtem”. Specjaliści pracują zgodnie z nurtem, w którym ukończyli szkolenia lub studia psychoterapeutyczne.

 

Psychoterapeuta nie ocenia Twoich myśli czy zachowań, pozostaje w pełni obiektywny. Obowiązuje go także tajemnica zawodowa, co oznacza, że nikomu nie może ujawniać omawianych z Tobą treści.

 

Czy muszę mieć konkretny problem, aby przyjść do psychoterapeuty?

 

Nie! Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest określić, co utrudnia nam codzienne funkcjonowanie. Wychodzimy z założenia, że do psychologa lub psychoterapeuty, warto zgłosić się w momencie, kiedy czujesz, że coś w sferze emocjonalnej, jest dla Ciebie trudne lub niedogodne. Podczas spotkania zastanowimy się nad tym i uzgodnimy, jak możemy wspólnie poradzić sobie z Twoimi trudnościami.

Przyjdź, usiądź, porozmawiajmy…

 

Więcej informacji możesz uzyskać pod numerem 573 921 771 lub adresem [email protected]

 


 

How is individual psychotherapy conducted?

 

Individual psychotherapy takes place in a stationary (onsite) or online form, but only you and the psychotherapist take part in the meeting.

 

The first 2 - 3 meetings are consultative, which means that together with the psychotherapist you discuss your difficulties and set the goals of therapeutic work, the frequency of meetings and the expected length of the process. During the course of psychotherapy, goals may change.

 

Therapeutic sessions are held cyclically (at least once a week), what allows to build a relationship between the therapist and the patient based on trust, which is essential in the process of change.

 

The duration of the therapeutic process depends on the difficulties you are struggling with. The therapy can be long-term (lasting from several months to several years) or short-term process (up to several months).

 

Psychotherapists use various methods of conducting therapy, which in psychology is called "steams". Specialists work in line with the streams in which they completed psychotherapeutic trainings or studies.

 

The psychotherapist does not judge your thoughts or behaviors and remains fully objective. He is also bound by professional secrecy, which means that he cannot disclose the content discussed with you to anyone.

 

Do I have to have a specific problem to come to a psychotherapist?

 

No! We realize how difficult it is to define what hinders our daily functioning. We assume that it is worth to visit a psychologist or psychotherapist whenever you feel that something in your emotional sphere is difficult or inconvenient. During the meeting, we will talk about it and agree how we can deal with your difficulties together.

Come, sit down, let's talk...

 

More information can be obtained by calling 573 921 771 or at [email protected]

 


 

Як проводиться індивідуальна психотерапія?

 

Психотерапія індивідуальна відбувається онлайн чи на стаціонарній зустрічі, на якій будуть присутні тільки Ти і психотерапевт.

 

Перші 2-3 зустрічі мають консультаційний характер, а це означає, що разом з психотерапевтом Ти обговориш на них свої труднощі, пізніше ви домовитесь про цілі терапевтичної роботи, частоту зустрічей та прогнозовану тривалість процесу. В процесі терапевтичної роботи цілі праці можуть дещо змінитись.

 

Терапевтичні сесії відбуваються циклічно(мінімум один раз в тиждень), завдяки чому терапевт та Клієнт можуть збудувати стосунки, що опираються на взаємній довірі, яка є початковою іскрою в процесі зміни.

 

Тривалість терапевтичного процесу залежить від труднощів, з якими змагаєшся. Терапія може нести довготривалий характер(що триває від кількох місяців до кількох років) або короткотривалий(зазвичай кілька місяців).

 

Психотерапевти використовують різні методи проведення терапії, що в психології називається «напрямком». Спеціалісти працюють відповідно до напрямку, на якому закінчили навчання чи терапевтичну школу.

 

Психотерапевт не оцінює Твоїх думок чи дій, залишаючись цілком об’єктивним. Також він дотримується професійної таємниці, що означає, що нікому не може відкривати тем, про які розмовляє з Тобою.

 

Чи я маю прийти до психотерапевта з конкретною проблемою?

 

Ні! Розуміємо, як тяжко іноді визначити, що ускладнює нам щоденне функціонування. Ми здатні вважати, що до психолога чи психотерапевта варто прийти в той момент, коли відчуваєш, що щось в емоційній сфері Тобі тяжко зрозуміти чи навіть заважає. На нашій зустрічі ми спільно подумаємо про те, як можемо разом перебороти Твої труднощі.
Приходь, сідай, порозмовляємо…

 

Більше інформації можеш знайти за номером 573 921 771 чи написавши нам електронного листа на адресу [email protected]

Rezerwuj wizytę online

Umów się na spotkanie, to bardzo proste!

Rezerwuj wizytę
SERWIS WYKORZYSTUJE PLIK COOKIES W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ PERSONALIZACJI USTAWIEŃ SERWISU
Serwis internetowy www.centrumsensum.pl (Sensum Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego) używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików „cookies” znajduje się w nocie prawnej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków.